ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Αγουρίδας Κωνσταντίνος
Τίτλος: Πλήρης τρισδιάστατη προσομοίωση ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης σωμάτων γενικής γεωμετρίας σε ιδιαίτερες καταστάσεις κίνησης
Περίληψη: Η παρούσα διατριβή ασχολείται πε το πρόβλημα της ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης (Ε.Υ.Λ.). Συγκεκριμένα η εργασία αυτή στοχεύει στην πλήρη αριθμητική προσομοίωση ελατοϋδροδυναμικών επαφών. Η διατριβή αρχίζει με εισαγωγή στο αντικείμενο της Ε.Υ.Λ., η οποία ακολουθείται από ιστορική αναδρομή στο πεδίο της Ε.Υ.Λ. καλύπτοντας την εξέλιξη της ελαστοϋδροδυναμικής θεωρίας, την εξέλιξη της γνώσης περί των ιδιοτήτων των λιπαντικών καθώς και των αριθμητικών μεθόδων που έχουν εφαρμοσθεί σε αυτό το πρόβλημα. Από αυτήν την επισκόπηση, διακρίνεται ότι παρόλη την σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται κάποιο γενικό μοντέλο Ε.Υ.Λ. Το επόμενο βήμα της εργασίας περιλαμβάνει την εξαγωγή των βασικών εξισώσεων που περιγράφουν το πρόβλημα. Σκοπός αυτής της διαδικασίας ήταν να αναπτυχθεί ένα γενικό μαθηματικό μοντέλο ικανό να περιγράφει την πλειοψηφία των περιπτώσεων Ε.Υ.Λ. που εμφανίζονται στις μηχανολογικές εφαρμογές. Το μαθηματικό αυτό μοντέλο αδιαστατοποιήθηκε και διακριτοποιήθηκε με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν σε αυτό αριθμητικές μέθοδοι. Στη συνέχεια αναπτύχτηκε το ζητούμενο αριθμητικό μοντέλο. Η αξιοπιστία του μοντέλου ελέγχθηκε μέσω σύγκρισης των αποτελεσμάτων του με πειραματικά μετρημένες τιμές. Τέλος, για να επισημανθούν οι δυνατότητες του μοντέλου επιλύθηκε ένας μεγάλος αριθμός τόσο συνηθισμένων όσο και ιδιάζουσων καταστάσεων Ε.Υ.Λ. Στη διατριβή αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένα πλήρες αριθμητικό μοντέλο ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης τρισδιάστατης γενικής γεωμετρίας το οποίο είναι ικανό να προσομοιώνει επαφές, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα όλους τους ακόλουθους παράγοντες, Μικροδομή επιφανειών, τραχύτητα, Αποκλίσεις παραλληλότητας, Ανεπαρκής λίπανση, Θερμοκρασιακή ανάλυση, Χρονική μεταβολή, Σύνθετη κινηματική των σωμάτων επαφής, Πλήρες μοντέλο ιδιοτήτων λιπαντικού, που λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω, ιξώδες, πυκνότητα, ειδική θερμοχωρητικότητα, θερμική αγωγιμότητα, ρεολογικούς νόμους

 

 

© 2019