ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Δριβάκος Νικόλαος
Τίτλος: Διερεύνηση ρεολογικών παραμέτρων υγρών λιπαντικών
Περίληψη: Ο προσδιορισμός των τριβολογικών χαρακτηριστικών υγρών λιπαντικών θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μετρημένες τιμές του συντελεστή τριβής του λιπαντικού. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένα δοκιμαστήριο δίσκων, το οποίο μετράει τον συντελεστή τριβής, το θερμοκρασιακό πεδίο των δίσκων, το ποσοστό μεταλλικής επαφής όπως και την φθορά αυτών, ενώ μπορεί μα πραγματοποιηθούν πειράματα κόπωσης και αρπάγματος. Η σωστή λειτουργία του δοκιμαστηρίου επιβεβαιώθηκε, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του με αυτά από άλλα δοκιμαστήρια, για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας, τα οποία παρουσιάζουν ικανοποιητική σύγκληση. Στην συνέχεια δημιουργήθηκε μία μέθοδος γρήγορου υπολογισμού της μέσης θερμοκρασίας του λιπαντικού στον σφήνα, η οποία βασίζεται στην θεωρία του Blok, στην μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, λαμβάνει υπόψη την επίδραση του πάχους του λιπαντικού σφήνα και είναι ανεξάρτητη από τον ρεολογικό νόμο που διέπει το λιπαντικό. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με μέθόδους άλλων ερευνητών με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εφαρμόζοντας την παραπάνω μεθοδολογία σε συνδυασμό με μετρημένες τιμές θερμοκρασίας του σφήνα. Τέλος, από την σχέση μεταβολής που προέκυψε υπολογίστηκε με βάση των ρεολογικό νόμο των Ree-Eyring ο συντελεστής τριβής και συγκρίθηκε με τον μετρημένο, για εύρος ελλειπτικότητας από 1 εως 12, παρουσιάζοντας ικανοποιητική σύγκληση για τις μεγάλες ελλειπτικότητες και μικρότερη για ελλειπτικότητα 1 εξαιτίας του λάθους που εισάγεται από τον υπολογισμό του ύψους του λιπαντικού σφήνα για σημειακές επαφές

 

 

© 2019