ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Γιαννακίδης Μιχάλης
Τίτλος: Δομή και χαρακτηριστικά ενός γενικής χρήσης προ-επεξεργαστή πεπερασμέων στοιχείων, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και επαναχρησιμοποιήσιμων μοντέλων κατά την ανάλυση μηχανολογικών κατασκευών
Περίληψη: Η προετοιμασία ενός Μοντέλου Πεπερασμένων Στοιχείων (ΠΣ) είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του κύκλου μελέτης και εξέλιξης μιας μηχανολογικής κατασκευής. Η πλήρης, εύκολη και συνεπής δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου της προσομοίωσης, κρίνεται απαραίτητη τόσο για την επίτευξη του στόχου της ανάλυσης και την παραγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων, όσο όμως και για την μείωση του κόστους και του χρόνου εξέλιξης. Η παρούσα εργασία, προτείνει τη διαχείριση της προετοιμασίας της προσομοίωσης από ένα νέο Σύστημα Προ-Επεξεργασίας. Στα πλαίσια της Διατριβής αυτής, αναγνωρίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα πλήρες ψηφιακό μοντέλο ΠΣ, οι μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις και η αντιστοίχιση αυτών με τις πραγματικές μηχα-νολογικές έννοιες. Βάση αυτών σχεδιάζεται μία εφαρμογή Προ-Επεξεργασίας, με σκοπό να αποτε-λεί ένα εύχρηστο και συνεπές περιβάλλον εργασίας για τον αναλυτή - μηχανικό. Επιπλέον, σχε-διάζονται γνωρίσματα του Προ-Επεξεργαστή για την απόκτηση ενός ψηφιακού μοντέλο της κατα-σκευής επαναχρησιμοποιήσιμο σε άλλες μελλοντικές παρεμφερείς αναλύσεις. Το προτεινόμενο Σύστημα Προ-Επεξεργασίας αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών δη-μιουργίας ενός μοντέλου ΠΣ. Υπερέχει των υπαρχόντων συστημάτων καθώς συγκεντρώνει πολλές ευκολίες και αυτοματισμούς, ενώ έχει επιπλέον την ικανότητα να διαχειρίζεται τα τεχνολογικά και σχεδιαστικά δεδομένα της ανάλυσης με συνεπή ως προς τη φυσική τους υπόσταση τρόπο, Τέλος επιτρέπει την εύχρηστη και ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων της ανάλυσης

 

 

© 2019