ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Νικολαϊδης Γεώργιος
Τίτλος: Μεθοδολογίες οργάνωσης και βελτιστοποίησης μοντελοποίησης μηχανολογικών κατασκευών κατά τη δομική ανάλυσή τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
Περίληψη: Η παρούσα εργασία εντοπίζεται στην περιοχή της Ανάλυσης Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και τη χρήση Η/Υ (Computer Aided Engineering), και ειδικότερα στη διαδικασία δημιουργίας του εικονικού πρωτοτύπου. Πρωταρχικός στόχος ήταν ο σχεδιασμός των κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία, αφενός θα επιτρέψουν μια καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων της μοντελοποίησης, αφετέρου θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της αυτοματοποίησης της μελέτης του εικονικού πρωτοτύπου πολύπλοκων μηχανολογικών κατασκευών στις διάφορες δομικές αναλύσεις. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και προτείνονται τα εργαλεία εκείνα, τα οποία εφόσον ενταχθούν σε έναν προ-επεξεργαστή, θα επιτρέψουν μια νέα ιεράρχηση των απαιτούμενων ενεργειών. Σκοπός είναι η δημιουργία του Κοινού Γεωμετρικού Μοντέλου, ως αφετηρία για τη δημιουργία των Κοινών Μοντέλων σε όλες τις δομικές αναλύσεις. Επίσης, η ανάγκη για ενιαία διαχείριση όλων των πλεγμάτων και για αποφυγή επανάληψης των κοινών εργασιών καλύπτεται από τον προτεινόμενο Διαχειριστή Πλεγμάτων. Οι παραπάνω προτάσεις συνοδεύονται από έναν οργανωμένο και δομημένο τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων μοντελοποίησης σε ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων PDM, ένα εργαλείο σύγκρισης δεδομένων μοντελοποίησης και ένα εργαλείο αυτόματης αντικατάστασης υποκατασκευών σε ένα ήδη υπάρχον μοντέλο. Συμπερασματικά, μειώνεται ο χρόνος δημιουργίας του εικονικού πρωτοτύπου εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο στους αναλυτές-μηχανικούς για τη μελέτη της συμπεριφοράς του σε όλες τις αναλύσεις

 

 

© 2019