ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
Τίτλος: Θερμοελαστουδροδυναμική λίπανση στους μετωπικούς οδοντωτούς τροχούς με ευθεία οδόντωση
Περίληψη: Στη διατριβή αυτή καταστρώθηκε και επιλύθηκε ένα πλήρες μοντέλο θερμοελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης, κατάλληλο για μετωπικούς οδοντωτούς τροχούς με το οποίο υπολογίζονται όλες οι παράμετροι που αφορούν στην λίπανση λαμβάνοντας υπόψη: την χρονική μεταβολή των ακτίνων καμπυλότητας, των ταχυτήτων, του φορτίου και της θερμοκρασίας για κάθε σημείο εμπλοκής,- την μη Νευτώνεια συμπεριφορά του λιπαντικού και τέλος- την επίδραση της θερμοκρασίας και της πίεσης στην πυκνότητα, ιξώδες, θερμοχωρητικότητα και θερμική αγωγιμότητα του λιπαντικού. Με τη χρήση του μπορούν να βελτιστοποιηθούν μεγέθη της οδόντωσης, όπως είναι για παράδειγμα η μετατόπιση κατατομής, που έχουν σημαντική επίδραση στις ταχύτητες ενώ δεν επιδρούν στο κόστος. Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται δίνει ποσοτικές πληροφορίες για την αντοχή σε όλες τις βλάβες των παρειών (άρπαγμα, μικροεκκοιλάνσεις, εκκοιλάνσεις). Η κατανομή του φορτίου στους συνεργαζόμενους οδοντοτροχούς υπολογίσθηκε με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων.  Το μόνιμο θερμοκρασιακό πεδίο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας εισόδου σε κάθε σημείο επαφής και προέκυψε από μία πειραματική – αριθμητική μέθοδο. Το λιπαντικό θεωρήθηκε ότι ακολουθεί την εξίσωση Ree-Eyring. Επίσης ελήφθη υπόψη η μεταβολή της πυκνότητας, της θερμικής αγωγιμότητας και της ειδική θερμότητας συναρτήσει της θερμοκρασίας και της πίεσης. Για την πειραματική επιβεβαίωση χρησιμοποιήθηκε ένα ζεύγος οδοντοτροχών τύπου FZG A και λιπαντικό FVA No. 4. Υπολογίσθηκαν το πάχος του σφήνα, η κατανομή της πίεσης και της θερμοκρασίας και ο συντελεστής τριβής. Η σύγκριση του συντελεστή τριβής με τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαίωσε το μοντέλο υπολογισμού.

 

 

© 2019