ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Τίτλος: Θεωρητικός και πειραματικός προσδιορισμός του μόνιμου θερμοκρασιακού πεδίου στους κοχλιοειδείς τροχούς.
Περίληψη: Έχοντας τελικό στόχο τον υπολογισμό του θερμοκρασιακού πεδίου των παρειών των κοχλιοειδών οδοντωτών τροχών πριν την εμπλοκή, προσδιορίζονται αρχικά οι παράμετροι που επηρεάζουν τη δημιουργία αυτού του πεδίου. Συγκεκριμένα μετά από κινηματική ανάλυση προκύπτει ένας νέος ολοκληρωμένος τρόπος προσδιορισμού της τροχιάς του σημείου επαφής πάνω στη παρειά, καθώς και της αθροιστικής ταχύτητας σε ένα σημείο εμπλοκής.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη θεωρία του Blok, υπολογίζεται η θερμοκρασία επαφής για ημιελλειπτική κατανομή πίεσης, καθώς και η κατανομή της παραγόμενης ισχύος απωλειών  στις δύο συνεργαζόμενες παρειές, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διαφορετική θερμοκρασία πριν την εμπλοκή.
Το μόνιμο τρισδιάστατο θερμοκρασιακό πεδίο υπολογίζεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Για τον καθορισμό των απαραίτητων οριακών συνθηκών, αλλά και για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων έγιναν μετρήσεις σε δύο πειραματικές οδοντώσεις, οι οποίες, όπως και το δοκιμαστήριο κοχλιοειδών τροχών, σχεδιομελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό. Έτσι προσδιορίστηκε η ροπή τριβής και η θερμοκρασία σε διάφορα σημεία στη μετωπική επιφάνεια και στο εσωτερικό των δοντιών.
Η σύγκριση υπολογισμών και μετρήσεων του μόνιμου θερμοκρασιακού πεδίου απέδειξε ότι η προτεινόμενη μαθηματική προσομοίωση είναι μία καλή προσέγγιση του προβλήματος (διασπορά 10% για το 95,5% των μετρήσεων). Έτσι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του θερμοκρασιακού πεδίου πριν την εμπλοκή των κοχλιοειδών τροχών με μεγάλη ακρίβεια.

 

 

© 2019